ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καλώς ήλθατε στη σελίδα της Dimopoulos Coaching (www.dimopouloscoaching.com), η σελίδα μας διαθέτει το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του βιβλίου της μέσω διαδικτύου (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα», «Ιστότοπος», «Ιστοσελίδα») που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», που εδρεύει στο Καστόρι Λακωνίας, Τ.Κ. 23100 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 045778073 και Δ.Ο.Υ. Σπάρτης (εφεξής, «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «εμείς», «μας»). Οι κάτωθι Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις (εφεξής συνοπτικά «Όροι Χρήσης») αφορούν και διέπουν τη λειτουργία και χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, το οποίο λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimopouloscoaching.com και συνιστούν νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ των επισκεπτών που αυτοβούλως εισέρχονται και συναλλάσσονται ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου (εφεξής «χρήστες», «πελάτες», «εσείς», «σας») και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση στον Ιστότοπο έχετε διαβάσει, κατανοήσει και έχετε αποδεχτεί όλους τους Όρους Χρήσης. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΤΟΤΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΧΕΤΕ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ασκεί εξ αποστάσεως εμπορία αγαθών (εφεξής «Υπηρεσίες») μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμμορφούμενη στις επιταγές του ν.2251/1994 (Προστασία των Καταναλωτών), σε συνδυασμό με το ΠΔ 131/2003 (ενσωμάτωση Οδηγίας eCommerce 2000/31/ΕΚ), την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί ελεύθερα το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών τους του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες ανάγκες και τα συναλλακτικά ήθη, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από την ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. 

Οι συμπληρωματικοί όροι και τα έγγραφα ή τα έγγραφα που ενδέχεται να αναρτώνται από καιρού εις καιρόν στο διαδίκτυο, αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των εδώ Όρων Χρήσης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να κάνει αλλαγές ή τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να σας ειδοποιήσει για τυχόν αλλαγές, ενημερώνοντας την ημερομηνία «Τελευταία ενημέρωση» των Όρων Χρήσης. Αποδοχή των Όρων Χρήσης συνεπάγεται την παραίτησή σας από κάθε τυχόν δικαίωμα λήψης ειδικότερης προσωπικής ειδοποίησης για κάθε τυχόν τροποποίηση. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τους παρόντες Όρους Χρήσης για να ενημερώνεστε για την αναθεώρηση αυτών. Η συνεχιζόμενη χρήση του Ιστότοπου μετά την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης συνεπάγεται την αποδοχή των μεταβολών στους Όρους Χρήσεις εκ μέρους σας.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε χώρα, όπου τέτοια διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη προς την κείμενη νομοθεσία ή που θα υποχρέωνε την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε οποιαδήποτε καταχώρηση/εγγραφή σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της εν λόγω χώρας. Ως εκ τούτου, όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από άλλες τοποθεσίες, το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με την εκάστοτε τοπική ισχύουσα νομοθεσία.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να επιλέγει, να προβάλει, να τροποποιεί, να αποσύρει και να μεταπωλεί τα προϊόντα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο έχει δικαίωμα να πράξει και στις εκπτώσεις/προσφορές της, καθώς και στην τιμολογιακή της πολιτική.

 1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά στην ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και στις παρεχόμενες, μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, πληροφορίες και Υπηρεσίες. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά σφάλματα και αστοχίες που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας ή/και σε καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους και κατά την ελεύθερη κρίση της.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών ούτε υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης αυτών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους, για οποιαδήποτε αιτία, εκτός των περιπτώσεων του όρου 9 «Επιστροφή προϊόντος». Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται ως προς τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και ουδεμία εγγύηση παρέχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες/πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας προϊόντων, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου «όπως ακριβώς έχουν».

Σε καμία περίπτωση το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) από επισκέπτες του ιστότοπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ιστότοπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, κινούμενων εικόνων (computer animation), λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, διαφημιστικών σλόγκαν, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, τα οποία εμπίπτουν στις προστατευτικές κείμενες διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ , με την επιφύλαξη τυχόν Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων όπως προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αυτόματο ή μη (π.χ. spiders, robots κ.λπ.) αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του ιστότοπου, μερικώς ή ολικώς. αυτόματο ή μη τρόπο (spiders, robots κ.λπ.) Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, μερικώς ή ολικώς, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή/και το ηλεκτρονικό κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς, καθώς και τα προϊόντα και υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, ενωσιακό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στον ιστότοπο και στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συνεπάγεται κατά κανένα τρόπο ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ειδικά για τις βάσεις δεδομένων του Ιστότοπου, απαγορεύεται η προσωρινή ή διαρκής αναπαραγωγή των βάσεων δεδομένων με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, η μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή των βάσεων δεδομένων, η οποιασδήποτε μορφής διανομή των βάσεων δεδομένων ή αντιγράφων τους στο κοινό, η οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση των βάσεων δεδομένων στο κοινό, η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων των πράξεων της μετάφρασης, προσαρμογής, διευθέτησης και μετατροπής των βάσεων δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων του Ιστότοπου, προστατεύονται περαιτέρω (ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω βάση δεδομένων ή το περιεχόμενό της προστατεύεται με τις διατάξεις για την Πνευματική ιδιοκτησία ή με άλλες διατάξεις) και ως δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμούς του νόμου (αρθρ. 45Α, ν. 2121/1993). Απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, αξιολογούμενου ποιοτικά ή ποσοτικά. Ως «εξαγωγή» θεωρείται η μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων σε άλλο υλικό φορέα με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή. Ως «επαναχρησιμοποίηση» νοείται η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων με διανομή αντιγράφων, εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση επικοινωνία ή με άλλες μορφές. Απαγορεύονται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, εφόσον συνεπάγονται τη διενέργεια πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση των βάσεων δεδομένων ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή των βάσεων. Σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου προστατεύεται και από προσβολές της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε αυτό, η οποία ανήκει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων – φορέων. Οποιαδήποτε παραβίαση ή απόκλιση από τους περιορισμούς του παρόντος όρου περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά στον παρόντα ιστότοπο, επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή μετά από σύμβαση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή του δικαιούχου με τρίτο φορέα.

Τα διακριτικά γνωρίσματα (από τη χρησιμοποίησή τους ή την καθιέρωσή τους στις συναλλαγές), καθώς και όλο το περιεχόμενο του Ιστότοπου, προστατεύονται περαιτέρω κατά τις διατάξεις του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού [ν.146/1914, όπως ισχύει]. Το Όνομα Χώρου (Domain Name) «dimopouloscoaching.com/gr» έχει εκχωρηθεί νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης αυτού.

Απαγορεύεται ομοίως κάθε αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη μηχανική ή μη αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση όλων των έργων της προηγούμενης παραγράφου με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει και η δημιουργία αντιγράφων μονίμων ή προσωρινών (με την επιφύλαξη του άρθρ. 28Β ν.2121/1993), καθώς επίσης και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου, τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς και γενικά κάθε είδους ενέργεια πάνω στα εμπορικά, οικονομικά και πάσης φύσεως αρχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑς ή/και οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων που τυχόν περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο.

 1. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ

Ο χρήστης/πελάτης αποδέχεται τους παρόντες Όρους Χρήσης και δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, σύμφωνα με αυτούς και την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ο χρήστης του Ιστότοπου αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με το εμπορικό σήμα «DimopoulosCoaching» για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει δια πράξεων ή παραλείψεων την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, δύναται να παρενοχλήσει ή προσβάλει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή, παρακολούθηση και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (WEBACCOUNT)

Μέσω του Ιστοτόπου παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν και να δημιουργήσουν προσωπικό λογαριασμό, εισάγοντας τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως αυτές υποδεικνύονται στην ηλεκτρονική φόρμα δημιουργίας λογαριασμού. Κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα πραγματικά στοιχεία, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη ανά πάσα στιγμή.

Μεταξύ των στοιχείων που κάθε χρήστης οφείλει να δηλώσει κατά τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού είναι το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail). Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα πρέπει να είναι αληθής και πλήρης, προσωπική του κάθε χρήστη και υπό τον πλήρη έλεγχό του. Σε περίπτωση εσφαλμένης εγγραφής, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα επεξεργασίας της διεύθυνσής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ορθή αποτύπωσή της.

Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Κατά την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού κάθε χρήστης καταγράφει τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμεί. Με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης είναι δυνατή η πρόσβαση και χρήση του προσωπικού λογαριασμού. Τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά για κάθε χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε ζημία αυτού εκ του λόγου αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται για τη προστασία και ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την κείμενη νομοθεσία και την ισχύουσα Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

 1. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στα ράφια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος διατίθενται προς πώληση προς το παρόν ένας τίτλος βιβλίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.

Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε, εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελία του, να επικοινωνήστε μαζί μας να μας αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dimopouloscoaching.com.

 1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση που ένα δέμα δεν παραληφθεί από τον πελάτη, υπάρχει δυνατότητα επαναποστολής αυτού, με χρέωση όλων των επιβαρύνσεων (και της επιστροφής αλλά και της επαναποστολής) στον πελάτη. Επιστροφές βιβλίων δεν γίνονται δεκτές, πλην της περίπτωσης κακεκτύπου.

 1. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν, είναι δυνατή η ακύρωση της παραγγελίας κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ: 6944474395, 6942518048 καθώς και στο e-mail info@dimopouloscoaching.com .

Μετά την παραλαβή του προϊόντος, ακυρώσεις παραγγελιών δεν γίνονται δεκτές.

 1. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στον χώρο σας (αντικαταβολή):Πληρώστε τον υπάλληλο της μεταφορικής ΕΤΑΙΡΕΙΑς, με την παράδοση της παραγγελίας σας στον χώρο σας.

Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Κατάθεση χρημάτων σε μία από τις παρακάτω Τράπεζες (για γρήγορη διεκπεραίωση μας στέλνετε με fax ή e-mail την απόδειξη του εμβάσματος)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

IBAN

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔ.

EUROBANK

0000 0020 0759 867

GR47 0260 1530 0000 0020 0759 867

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔ.

ALPHA BANK

520-00-2310002871

GR21 0140 5200 5200 0231 0002 871

 1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ / ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΈΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ολοκλήρωση παραγγελίας

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: «Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. Παρακαλούμε ελέγξτε το e-mail σας. Σας έχουμε αποστείλει ένα επιβεβαιωτικό e-mail με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.»

Παράδοση παραγγελιών

Οι παραγγελίες παραδίδονται στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον χρήστη/πελάτη ως διεύθυνση αποστολής κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής παραγγελίας και αγοράς των βιβλίων, εντός 2-3 εργάσιμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας.

Έξοδα αποστολής / Δωρεάν παράδοση

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ποσότητα βιβλίων

 • 1-3

τιμή ελεύθερου δέματος

 • 3 €

τιμή με αντικαταβολή

 • 5 €
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Οι Επιστολές Εξωτερικού επιδίδονται κατά κανόνα σε 3 εργάσιμες ημέρες μετά την ημέρα κατάθεσής τους, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 3 – 5 ημέρες στον υπόλοιπο κόσμο.

 1. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης του Ιστότοπου συνιστά πλήρη και οριστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (σ.σ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και χρήση/πελάτη) και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας.

Η χρήση τίτλων στους παρόντες Όρους Χρήσης είναι ενδεικτική και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει επίκλησή τους με σκοπό να αλλάξει το νόημα μιας διάταξης ή να περιορισθεί η εφαρμογή της.

Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων διατάξεων των παρόντων Όρων Χρήσης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή/και τον χρήστη/πελάτη δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από την παρούσα και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή/και ο χρήστης/πελάτης μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να απαιτήσουν την πλήρη και ολοκληρωτική εφαρμογή.

Σε περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης θεωρηθεί ως άκυρη ή ανίσχυρη, οι εναπομένουσες διατάξεις θα εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ.

Σε περίπτωση αντικρουόμενων ερμηνειών ή ερμηνευτικής απόδοσης των παρόντων Όρων Χρήσης, το ελληνικό κείμενο υπερισχύει έναντι οποιασδήποτε μετάφρασης σε άλλη γλώσσα.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης ή εξ αφορμής αυτών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο χρήστης/πελάτης θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Για οποιεσδήποτε διαφορές ανακύψουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης, αρμόδια προς επίλυση είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών. Εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

DIMOPOULOS COACHING

Τηλ. γραμμή εξυπηρέτησης: 6942518048, 6944474395

Email: info@dimopouloscoaching.com

Τελευταία Αναθεώρηση: Απρίλιος 2021

Μετάβαση στο περιεχόμενο